Sutaz 20 narodeniny

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE - „Moje športové dobrodružstvo”

Tieto pravidlá opisujú podmienky priebehu súťaže, ktorá sa uskutočňuje na firemnom profile organizátora súťaže:  Stavbařů 2201/36, 734 01 Karviná Mizerov, (Česká Republika) na Facebooku. 

Cieľom súťaže je vybrať 3 výhercov.  

Pravidlá účasti:

Súťažnou úlohou je napísať do komentára pod súťažný príspevok na Facebooku odpoveď na otázku: „Ako sa začalo vaše dobrodružstvo so športom“ na profile: https://www.facebook.com/hopsportsk

Pravidlá výberu výhercov: 3 (slovom: tri) komentáre, ktoré budú podľa názoru Organizátora súťaže najzaujímavejšie - vyhrávajú.

Trvanie súťaže ( napisanie odpovede na súťažnú otázku v komentári pod určeným príspevkom): od 6.10.2023 do 13.10.2023 23:59.

Výsledky súťaže budú vyhlásené 17. 10  2023.

Organizátor vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, riadená ani prepojená so subjektmi, ktoré vlastnia Facebook alebo Instagram.

Organizátor vyhlasuje, že Súťaž nepredstavuje hazardnú hru, lotériu, kurzové stávky, propagačnú lotériu, hru, ktorej výsledok závisí od náhody.

Organizátorom Súťaže je spoločnosť Hegen Česko s.r.o. so sídlom na ulici Stavbařů 2201/36, 734 01 Karviná Mizerov, (Česká Republika)

Súťaž je organizovaná na území Slovenskej republiky.

Účasť v súťaži je bezplatná a nevyžaduje si žiaden nákup.

Účasťou v súťaži účastníci vyhlasujú, že súhlasia so všetkými podmienkami uvedenými v týchto pravidlách.

  ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Súťaže sa môžu zúčastniť osoby, ktoré dovŕšili vek 18 rokov, majú trvalý pobyt alebo bydlisko na Slovensku, internetové pripojenie, platnú e-mailovú adresu a účet na Facebooku (ďalej len "účastníci").

Účastníkmi súťaže sú osoby, ktoré napíšu do komentára pod súťažný príspevok na Facebooku odpoveď na otázku: „Ako sa začalo vaše dobrodružstvo so športom?"

Účastníkmi Súťaže nemôžu byť zamestnanci alebo osoby v mandátnej zmluve alebo v inom právnom vzťahu, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o provízii s Organizátorom Súťaže.

Správcom osobných údajov účastníkov Súťaže je Organizátor.

Osobné údaje, ktoré účastníci Súťaže poskytnú Organizátorovi, budú spracúvané na účely Súťaže. Osobné údaje môžu byť spracúvané aj vtedy, ak je to nevyhnutné na plnenie zákonom odôvodnených účelov prevádzkovateľa. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie nedovolí výhercom získať výhru.

PRAVIDLÁ A PRIEBEH SÚŤAŽE

Na riadny priebeh súťaže a udeľovanie cien budú dohliadať zodpovedné osoby menované organizátorom (porota). Porota sa bude skladať z 3 osôb.

O výbere výhercov rozhoduje porota na 100 % samostatne, na základe subjektívneho hodnotenia predložených súťažných príspevkov. Nie je možné spochybňovať objektívnosť výberu najlepších súťažných príspevkov, pretože výber bude úplne subjektívny, o čom vás otvorene informujeme.

Ak sa chcete zapojiť do súťaže, musíte: prečítať si pravidlá súťaže a pripraviť súťažný príspevok (odpovedz na otázku: „Ako sa začalo vaše dobrodružstvo so športom?")

 v súlade s vyhlásenou témou súťaže.

Práca zaslaná do Súťaže nesmie obsahovať žiadne linky, slovné spojenia alebo obrázky, ktoré sa považujú za necenzurované alebo akýmkoľvek spôsobom urážajúce city iných. Texty alebo fotografie obsahujúce uvedené skutočnosti budú zo súťaže vyradené.

V Súťaži budú ocenené najzaujímavejšie a najkreatívnejšie komentáre.

Zapojením sa do Súťaže Účastník vyhlasuje a potvrdzuje, že ním predložené dielo je jeho autorským dielom, a že k predloženým materiálom má majetkové, autorské a osobnostné práva.

Jeden oprávnený Účastník môže za podmienok uvedených v tomto Štatúte prihlásiť do Súťaže jednu súťažnú prácu.

Organizátor si vyhradzuje, že všetky formy nekalej súťaže (vrátane, ale nielen, rozosielania spamu na Facebooku a iných internetových stránkach), ktorých cieľom je znemožnenie Súťaže, sú zakázané. Ak sa teda v odôvodnených prípadoch niektorý z Účastníkov dopustí týchto praktík, Organizátor má právo jeho príspevok zo Súťaže vyradiť.

Vyhodnotenie Súťaže (oznámenie výhercu) sa uskutoční v čase a na mieste určenom Organizátorom. Najneskôr do 7 dní od ukončenia Súťaže.

Výhercovia Súťaže budú o podrobnostiach svojej výhry informovaní v súkromnej správe.

PRAVIDLÁ POUŽITIA ZASLANÝCH MATERIÁLOV ORGANIZÁTOROM

Organizátor si vyhradzuje právo použiť materiály zaslané účastníkmi ako súťažné príspevky na propagačné účely Organizátora. Na tento účel Účastníci výmenou za možnosť zúčastniť sa Súťaže udeľujú Organizátorovi bez ďalšej náhrady nevýhradné, časovo a územne neobmedzené právo na použitie obsahu zaslaného do Súťaže v nasledujúcich oblastiach:

- na svojich webových stránkach alebo v iných komunikačných materiáloch a na zverejnenie obsahu a súvisiacich údajov (ak to Organizátor považuje za vhodné), a to aj po skončení tejto Súťaže.

Odoslaním svojho súťažného príspevku sa Účastník súťaže vzdáva všetkých práv na jeho obsah (ktoré budú poskytnuté Organizátorovi) a nemôže si uplatňovať žiadne finančné nároky.

Odovzdaním Súťažnej úlohy Účastník súťaže prevádza na Organizátora majetkové autorské práva k obsahu spolu s výlučným právom na výkon závislých autorských práv a výlučným právom udeľovať súhlas na výkon závislých autorských práv k obsahu a poveruje Organizátora rozhodovať o prvom zverejnení obsahu, ako aj vykonávať iné osobnostné práva k obsahu. Organizátor nie je povinný obsah šíriť.

V prípade, že Súťažný príspevok poruší práva tretích osôb, najmä autorské práva alebo práva na ochranu ochrannej známky, Účastník, ktorého Súťažný príspevok spôsobil zodpovednosť Organizátora, sa zaväzuje nahradiť Organizátorovi škodu, ktorá mu v dôsledku takéhoto porušenia vznikla.

UDEĽOVANIE CIEN

Na riadny priebeh súťaže a udeľovanie cien dohliadajú zodpovedné osoby vymenované organizátorom (porota).

Porota sa skladá najmenej z 3 zamestnancov Organizátora.

Súťažné príspevky budú v čase výberu anonymizované tak, aby údaje účastníkov neboli Porote známe.

Rozhodnutie o výbere víťazov robí porota na 100 % samostatne, na základe subjektívneho hodnotenia predloženej súťažnej úlohy. Nie je možné spochybniť objektivitu výberu najlepších Súťažných úloh, keďže výber bude úplne subjektívny a túto skutočnosť otvorene oznámime.

Porota vyberie zo zaslaných súťažných úloh 3 súťažné práce. Autori víťazných súťažných prác budú ocenení.

Súťažné ceny sú:

a) za prvé miesto: skladací rotoped Xbike HS-3010X Grix v celkovej hodnote 185,00 EUR

b) za druhé miesto: HS-1001K Stacionárne bradlá s rukavicami v celkovej hodnote 89,00 EUR

c) za tretie miesto: Žltá akupresúrna sada a masážny valec EVA 33 cm v celkovej hodnote 42,80 EUR

VYHLÁSENIE VÍŤAZOV A ODOVZDANIE CIEN

Koneční víťazi, ktorých vyberie porota, budú upovedomení prostredníctvom komentára na profile https://www.facebook.com/hopsportsk, ktorý bude odpoveďou na víťazný súťažný príspevok.

Výherca musí odpovedať do 5 dní od oznámenia o výhre a uviesť svoje meno, e-mailovú adresu, úplnú adresu na doručenie a číslo mobilného telefónu.

Poskytnutie nesprávnych údajov Účastníkom môže mať za následok nemožnosť alebo oneskorenie odovzdania Výhry.

V prípade, že do stanoveného termínu nebude odoslaná odpoveď na správu s oznámením o výhre, výhra nemôže byť uznaná a Organizátor bude kontaktovať ďalšiu osobu, ktorá musí dodržať rovnaké termíny na potvrdenie výhry.

Organizátor nenesie zodpovednosť, ak nastane jeden z nasledujúcich prípadov:

- účastník z akéhokoľvek dôvodu alebo nemožnosti nekontroluje priame správy v službe Facebook Messenger;

- správa sa zobrazí v inom priečinku "spam"

- účastník vymaže svoj profil na Facebooku;

- účastník odstúpi od účasti.

Okrem toho je účastník výlučne zodpovedný za vedenie svojho profilu na Facebooku, najmä pokiaľ ide o:

- čítanie správ v Facebook messenger obsahujúcich pokyny na prevzatie výhry;

- prijatie preventívnych opatrení na zabránenie neoprávnenému prístupu k profilu účastníka.

- výherca je povinný podpísať a poslať naskenovaný formulár od Organizátora, potvrdzujúci prevzatie výhry, na uvedenú e-mailovú adresu.

Je potrebné mať na pamäti, že v prípade, ak autorom súťažnej práce je neplnoletá osoba, za výhercu bude vyhlásená osoba, ktorá súťažnú prácu odoslala, t. j. dospelá osoba.

Výsledky súťaže budú vyhlásené najneskôr 7 dní po skončení súťaže. Výsledky budú zverejnené v sekcii Príbehy na profile firmy na Facebooku: https://www.facebook.com/hopsp... a na Instastories na profile firmy na Instagrame: https://www.instagram.com/hop_sport.sk/.

CENY

Ceny v súťaži sú podrobne uvedené v príslušnom príspevku súťaže.

Výhry budú výhercom odovzdané po doručení úplných poštových údajov výhercov, najneskôr do 20 dní od zverejnenia výsledkov na Facebooku.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prihlásením sa do súťaže účastník súťaže súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov za účelom správneho doručenia zásielky na adresu uvedenú účastníkom súťaže, a to v rozsahu: meno, adresa, kontaktné telefónne číslo.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá Súťaže aj počas jej trvania. Informácie o zmenách budú zverejnené na profile Hop-Sport na sociálnej sieti Facebook na adrese uvedenej v bode 1.1.

Zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia. Zmeny sa uskutočnia v súlade s platnými pravidlami.

Organizátor nenesie náklady spojené s doručením súťažných príspevkov účastníkov súťaže.

Organizátor nezodpovedá za prípadné technické problémy, ktoré sa vyskytnú počas odosielania súťažných príspevkov, a za prípadné oneskorenie doručenia súťažných príspevkov, ktoré z toho vyplýva.

Organizátor zodpovedá za náklady na zaslanie cien udelených v súťaži.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu týchto termínov: začiatok a koniec pridávania súťažných príspevkov, začiatok a koniec hlasovania a zverejnenie výsledkov súťaže.

V prípade porušenia Pravidiel zo strany Účastníka Súťaže ho môžu zodpovedné osoby určené Organizátorom vylúčiť v ktorejkoľvek fáze Súťaže.

Vo veciach neupravených Štatútom súťaže platia ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 Prihlásenie sa do Súťaže je rovnocenné s prijatím podmienok stanovených v tomto Štatúte.