Vrátenie tovaru

Odstúpenie od zmluvy - Vrátenie tovaru
 

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 30 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať, obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.
Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho (Hegen Česko s.r.o., so sídlom Stavbárov 2201/36, 734 01 Karviná, Česká republika), e-mailom na adrese info@hop-sport.sk  alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Pre odstúpenie od zmluvy môžete využiť aj formulár "Odstúpenie od zmluvy", ktorého súčasťou je aj poučenie o odstúpení o zmluvy.

Tovar je potrebné doručiť na adresu : Stavbařů 2201/36, 734 01 Karviná, Česká republika

Po obdržaní písomnej informácie o odstúpení od zmluvy Vás budeme kontaktovať ohľadom ďalších krokov spojených s vrátením tovaru (doručenie Vašou vlastnou dopravou, prípadne objednanie nášho kuriéra s výhodnejšou cenovou ponukou).


Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. 

Tovar, ktorý nám odošlete  by mal byť: 

       - nepoužívaný
       - nepoškodený
       - kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu na použitie a pod.)
       - spolu s dokladom o kúpe
       - podľa možnosti v pôvodnom a originálnom obale

Zásielky na dobierku nepreberáme a taktiež nenesieme náklady za zásielky, ktoré boli uskutočnené bez nášho vedomia.  Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime rovnakým spôsobom, aký ste použili pri úhrade kúpnej ceny, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak, (napr. prevod  na Vami určený bankový účet vedený na Slovensku)  a to najneskôr do 30 dní od písomného doručenia odstúpenia od zmluvy, za predpokladu, že nám do 30 dní od odstúpenia od zmluvy vrátite tovar v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. V súlade s § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: 

  •  poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  •  predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
  • predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré kupujúci rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zákonnej 30 dňovej lehote nájdete tu.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru sa nevzťahujú na nákup, pokiaľ je kupujúcim právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ (nákup na IČO), ktorí podľa Zákona nemajú nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru. Tovar je v takomto prípade možné vrátiť len po dohode s predávajúcim  a po obdržaní písomného súhlasu kompetentného zástupcu obchodu Hop-sport.