Oficiálny obchod
0
Celkom: 0

Odstúpenie od zmluvy - Vrátenie tovaru
 

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať, obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.
 

Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.
Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto všeobecných obchodných podmienok, e-mailom na adrese info@hop-sport.sk  alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Pre odstúpenie od zmluvy môžete využiť aj formulár "Odstúpenie od zmluvy", ktorého súčasťou je aj poučenie o odstúpeni o zmluvy. Po obdržaní písomnej informácie o odstúpení od zmluvy Vás budeme kontaktovať o ďalších krokoch spojených s vrátením tovaru (objednanie nášho kuriéra, ktorý od Vás vyzdvihne tovar na naše náklady).

Prosíme Vás, aby ste nám neposielali tovar predtým, ako objednáme kuriéra o čom Vás budeme informovať. V opačnom prípade nebudeme niesť zodpovednosť za vzniknuté náklady. 


Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. 

Tovar, ktorý nám odošlete za pomoci nami objednaného kuriéra by mal byť: 

       - nepoužívaný
       - nepoškodený
       - kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu na použitie a pod.)
       - spolu s dokladom o kúpe
       - podľa možnosti v pôvodnom a originálnom obale


Zásielky na dobierku nepreberáme a taktiež nenesieme náklady za zásielky, ktoré boli uskutočnené bez nášho vedomia.  Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet vedený na Slovensku (pokiaľ sa nedohodneme inak), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. V prípade, že zákazník nemá vedený účet na Slovensku a očakáva vrátenie finančných prostriedkov na akýkoľvek zahraničný účet, bude niesť aj plnú zodpovednosť za spotrebiteľský poplatok, ktorý vznikne vzhľadom na uskutočnenie zahraničnej platby.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. V súlade s § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: · poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
       - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,
       - predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré kupujúci rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia
.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote nájdete tu

LINK

Tieto podmienky Vrátenia tovaru sa nevzťahujú na nákup, pokiaľ je kupujúcim právnická osoba (nákup na IČO), ktorá podľa Zákona nemá nárok na vrátenie tovaru. Tovar je možné vrátiť len po dohode s obchodom a po obdržaní písomného súhlasu zo strany obchodu Hop-sport.

 

Reklamácie


Dostali ste poškodený tovar alebo máte nejakú sťažnosť?

Použite náš formulář stížnosti!

 

Favorites